Zamówienia otwarte

baner unia

Zamówienia
Dotyczące projektu:
Innowacyjne produkty do wykończenia wnętrz i elewacji budynków
Inwestycja współfinansowana jest w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.