Dotacje na innowacje - Zapytanie ofertowe

eu

    Dotacje na Innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość

Czerwonak, dnia 03.02.2014 r.

PROFILE VOX Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Gdyńska 143,

62-004 Czerwonak

Koordynator Sieci Kontrahentów

w imieniu Uczestników Sieci kontrahentów

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014/Vox

 

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie systemu klasy B2B wspomagającego zarządzanie procesami logistycznymi w zakresie łańcucha dostaw pomiędzy Koordynatorem a uczestnikami Sieci Kontrahentów oraz pogłębienie współpracy w zakresie planowanych do sprzedaży towarów w ramach Sieci” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.2, którego Beneficjentem jest PROFILE VOX Sp. z o.o. sp. k., ul. Gdyńska 143, 62-004 Czerwonak, jako Koordynator sieci kontrahentów, w imieniu Uczestników Sieci Kontrahentów w niniejszym projekcie, ogłaszamy postępowanie w trybie zapytania o cenę na zakup następujących elementów projektu:

 1. Zakup licencji na Aplikację do wysyłania informacji od dystrybutora do producenta - 4 sztuki licencji.
 2. Zakup licencji na Aplikację webową - 4 sztuki licencji.
 3. Usługa wdrożenia systemu B2B - usługa u 4 uczestników sieci kontrahentów.
 4. Certyfikat zaawansowanego podpisu elektronicznego - 8 sztuk .
 5. Szkolenia specjalistyczne z obsługi nowo implementowanego systemu B2B - 4 sztuki.

Opis projektu

Realizacja projektu polega na zintegrowaniu procesów logistyczno-handlowych w jeden system, co pozwoli zbudować platformę web do zarządzania relacjami biznesowymi pomiędzy Koordynatorem Sieci Kontrahentów (producent) a pozostałymi uczestnikami Sieci (dystrybutorami), jak również otworzy nowe szanse rozwojowe w zakresie współpracy pomiędzy samymi dystrybutorami.

Podstawą projektu jest połączenie obecnie funkcjonującego u Koordynatora Sieci systemu SAP ERP z planowanym do zaimplementowania u kontrahentów w  ramach projektu systemem B2B. Pozwoli to połączyć kontrahentów w sieć automatycznej, zintegrowanej wymiany danych i informacji na potrzeby elektronicznego biznesu. Powodem podjęcia projektu jest optymalizacja procesu przepływu informacji pomiędzy partnerami biznesowymi. Celem budowanego systemu ma być zoptymalizowanie łańcucha dostaw pomiędzy Koordynatorem a Uczestnikami sieci, jak również pogłębienie współpracy pomiędzy Uczestnikami.

Uczestnikami Sieci Kontrahentów są następujące firmy:

 1. Firma Handlowa „FARBACOL” Dariusz Zbyryt, ul. Peowiaków 7a, 22-400 Zamość;
 2. TU BIS Spółka z o.o., ul. Przemyska 12, Tuczempy, 37-514 Munina;
 3. Drewno S. Sokołowski i T. Dobrowolski Spółka Jawna, ul. Odlewników 43, 42-202 Częstochowa;
 4. PLAFON Sp. z o.o., ul. Mokra 16, 85-810 Bydgoszcz;

 

Przedmiot zapytania ofertowego - zakres:

 

 1. Zakup licencji na Aplikację do wysyłania informacji od dystrybutora do producenta - 4 sztuki licencji. Szacunkowy czas wytworzenia jednej licencji - 160 roboczogodzin;
 2. Zakup licencji na Aplikację webową - 4 sztuki licencji. Szacunkowy czas wytworzenia jednej licencji - 1360 roboczogodzin.
 3. Usługa wdrożenia systemu B2B - usługa u 4 uczestników sieci kontrahentów. Szacunkowy czas wdrożenia systemu u jednego kontrahenta - 480 roboczogodzin.
 4. Certyfikat zaawansowanego podpisu elektronicznego - 8 sztuk (po 2 sztuki u każdego kontrahenta będącego uczestnikiem Sieci).
 5. Szkolenia specjalistyczne z obsługi nowo implementowanego systemu B2B (4 sztuki)  dla pracowników 4 firm będących uczestnikami Sieci Kontrahentów. W każdym  z 4 szkoleń przewiduje się 20 dni szkoleniowych, w każdym ze szkoleń weźmie udział 15 pracowników danego kontrahenta

Okres realizacji - 01.07.2014 r. - 31.12.2014 r.

Przedmiot zapytania dotyczy kompleksowej realizacji wskazanych elementów projektu u wszystkich wymienionych Uczestników Sieci Kontrahentów. Specyfikacja techniczna powyższych zadań znajduje się wZałączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych  - rozpatrywane będą tylko oferty na kompleksową realizację przedmiotu zapytania ofertowego.

 

Kryteria wyboru obligatoryjne:

 • Wypełnienie załącznika nr 2 do zapytania ofertowego, który jednocześnie stanowi formularz ofertowy,
 • Gotowość wykonania przedmiotu zapytania ofertowego  we wskazanym terminie.

 

Kryteria wyboru punktowe:

Kryteria wyboru

Znaczenie

Cena netto

60%

Certyfikat programistyczny

5%

Certyfikaty dotyczące oprogramowania SAP

35%

 

Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach:

 1. Punkty w ramach kryterium CENA NETTO będą przyznawane wg następującej formuły:

                  C min

A n = ----------------- x 60

                     C r

C min – cena minimalna w zbiorze

C r – cena oferty rozpatrywanej

A n – ilość punktów przyznana ofercie

W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

 

 1. Punkty w ramach kryterium CERTYFIKAT PROGRAMISTYCZNY będą przyznawane wg następującej punktacji:
 • Dostawca posiada certyfikat Microsoft Application Developement minimum na poziomie Silver - 5 punktów
 • Dostawca nie posiada certyfikat Microsoft Application Developement minimum na poziomie Silver - 0 punktów

Celem udokumentowania posiadania w/w certyfikatu do formularza ofertowego należy dołączyć kopię posiadanego certyfikatu.

 

 1. Punkty w ramach kryterium CERTYFIKATY DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA SAP będą przyznawane za posiadanie poniżej wymienionych certyfikatów:
 1. Certyfikacja: SAP SCM Planning
 2. Doświadczenie projektowe w obszarze APO SNP (Supply Network Planning) – minimum 2 pełne cykle wdrożeniowe
 3. SCM600 Sales and Distribution Processes
 4. SCM605 Sales
 5. SCM610 Delivery Processes
 6. SCM615 Billing
 7. SCM620 Pricing in Sales Order Management
 8. SCM650 Cross-Functional Customizing in Sales and Distribution
 9. SCM671 Availability Check in SAP ERP
 10. SCM680 Cross-Application Processes in MM and SD
 11. SCM611 Transportation
 12. LO510 Inventory Management 

Metodologia przyznawania punktów:

                  CS r

CS n = ----------------- x 35

                12

 

12 - liczba wszystkich certyfikatów

CS r – liczba certyfikatów posiadanych przez oferenta będącego wystawcą rozpatrywanej oferty

CS n – ilość punktów przyznana ofercie

Celem udokumentowania posiadania w/w certyfikatów do formularza ofertowego należy dołączyć kopie posiadanych certyfikatów.

 

Miejsce składania ofert:

 • Osobiście w siedzibie Koordynatora Sieci Kontrahentów: PROFILE VOX Sp. Z o.o. Sp. k., ul. Gdyńska 143, 62-004 Czerwonak.              
 • Pocztą, listem poleconym na adres Koordynatora Sieci Kontrahentów: PROFILE VOX Sp. Z o.o. Sp. k., ul. Gdyńska 143, 62-004 Czerwonak.
 • Lub na adres mailowy przedstawiciela Koordynatora Sieci Kontrahentów - Pana Macieja Pawełczaka: maciej@vox.pl;

 

Termin dostarczania ofert upływa w dniu:  17.02.2014 r.

 

Osoba do kontaktu:             Pan Maciej Pawełczak

 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 • nazwę i adres oferenta,
 • datę wystawienia oferty,
 • kosztorys ofertowy w PLN,
 • termin ważności oferty (minimum 30 dni),
 • imię i nazwisko wystawcy oferty.

 

Zastrzeżenia

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy Profile Vox Sp. z o.o. Sp. k. oraz Uczestników Sieci Kontrahentów do żadnego określonego działania.

 1. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy Profile Vox Sp. z o.o. Sp. k. oraz Uczestników Sieci Kontrahentów do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy Profile Vox Sp. z o.o. Sp. k. oraz Uczestników Sieci Kontrahentów do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
 2. Firma Profile Vox Sp. z o.o. Sp. k. oraz Uczestnicy Sieci Kontrahentów nie mogą być pociągani do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
 3. Po dokonaniu wyboru na podstawie danych zawartych w ofertach przy zastosowaniu przyjętych kryteriów wybrany wykonawca podpisze odrębne umowy z każdym z Uczestników Sieci Kontrahentów, obejmujące zakres rzeczowy i finansowy przedmiotu zamówienia przypadający na danego Kontrahenta.

Podpis Koordynatora Sieci Kontrahentów

 

……………………………………

 

 

 

 

________________________________________________________data, pieczęć imienna, firmowa i podpis

Potwierdzenie odbioru zapytania ofertowego przez oferenta

 (w przypadku dostarczenia osobiście)

 

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2 (do edycji)